Leksikon

Er du i tvivl om enkelte begreber, eller ønsker du at blive klogere på finansielle udtryk, så prøv simpel kredits leksikon.

Amortisation er et udtryk for hvordan et lån afvikles gennem dets løbetid. Forløbet af afdragsbetalingerne angiver lånets afdragsprofil.

Annuitetslån er kendetegnet ved, at ydelsen på lånet er konstant gennem hele lånets løbetid. Ydelsen på et lån består af rente- og afdragsbetalinger. Ved udstedelse udgør rentebetalinger størstedelen af ydelsen, mens afdragsbetalinger udgør en mindre del. Fordelingen af rentebetalinger og afdragsbetalinger ændres i takt med lånets løbetid.

Copenhagen Interbank Offered Rate, bedre kendt som CIBOR, er den rentesats, som banker er villige til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode (fra 1 uge op til 12 måneder). CIBOR-renten fastsættes hver dag kl. 11:00. CIBOR-renten benyttes som referencerente for låneaftaler med variabel rentetilskrivning.

Hovedstolen er et udtryk for det samlede lånebeløb, dvs. Den oprindelige størrelse på den stiftede gæld. Det er altid lånets hovedstol der tinglyses på ejendommens tingbogsattest.

Indfrielseskursen er den kurs som låntager (debitor), til enhver tid, kan indfri din restgæld til. Indfrielseskursen aftales ved lånets optagelse.

Kurstab er et begreb der dækker over det tab som opstår som følge af udstedelseskurs som er under kurs 100. Grundet kurstab kan lånets effektive rente variere fra lånets nominelle rente.

Låneprovenue er det beløb som låntager modtager i forbindelse med optagelse af lån.

Långiver, også kendt som kreditor, er den person eller virksomheden der låner penge ud til andre.

Låntager, også kendt som debitor, er den person eller virksomhed som optager et lån.

Der findes forskellige låntyper, herunder annuitetslån, serielån, stående lån og indekslån. Simpel Kredit tilbyder/formidler primært annuitetslån og stående lån.

Løbetiden er et udtryk for den periode lånet afdrages. En løbetid på 10 år betyder at lånet er betalt efter 10 år.

Lånets nominelle rente er et udtryk for lånets årlige renteprocent inkl. renters rente.

Et pantebrev er typisk uopsigeligt fra långivers (kreditor) side, medmindre andet er angivet i pantebrevet. Låntager (debitor) kan altid indfri et pantebrevslån til indfrielseskursen.

Den pålydende rente er den rente der, ifølge pantebrevet, skal betales af den til enhver tid værende restgæld.

Pantebrevet er et dokument, der fungerer som en panteaftale i fast ejendom. Pantebrevet indeholder altså aftalen om panteret. Læs mere her.

Begrebet er et udtryk for den resterende gæld der skyldes på et givent tidspunkt.

Et rådighedsbeløb er den del af den udbetalte løn, som er tilbage, efter der er betalt for faste udgifter som el, vand, varme, forsikringer og biludgifter, mm. Simpel Kredit kræver at rådighedsbeløbet skal ligge over 5.000 kr. om måneden for enkeltpersoner efter ydelsen for finansieringen er betalt.

Stående lån/afdragsfrie lån er kendetegnet ved, at der udelukkende betales renter, hvorfor der ikke afdrages på selve lånet. Ydelsen på et afdragsfrit lån er derfor lavere end på et lån med afdrag, eksempelvis et annuitetslån.

Termin er en angivelse af hvornår betalingen af lånets ydelser skal forekomme.

I henhold til tinglysningsafgiftsloven skal der betales en afgift til det offentlige for at få tinglyst pant i ejendommen. Afgiften er DKK 1.660,00 samt en afgift på 1.5% af pantebrevets hovedstol. Såfremt der allerede er tinglyst et pantebrev i den pågældende ejendom, kan du genbruge stemplet og få stempelrefusion. Du behøver ikke være opmærksom på dette, da Simpel Kredit sikrer korrekt tinglysning.

Den vejledende rente er den gennemsnitlige rente.

Ydelsen er det beløb som løbende betales til långiver. Ydelsen efter skat er fratrukket værdien af låntagers rentefradrag.

Ydelsen er det beløb som løbende betales til långiver. Værdien af rentefradraget er ikke medregnet.

Årlige Omkostninger i Procent, bedre kendt som ÅOP, er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP efter skat tager højde for det skattefradrag der forekommer ved rentebetalingerne.

Årlige Omkostninger i Procent, bedre kendt som ÅOP, er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP samler alle omkostninger forbundet med lånet, og opgør dette som en procentsats af hovedstolen. ÅOP bruges ofte til at sammenligne forskellige typer lån.

Leksikon - Simpel Kredit
FÅ ET GRATIS TILBUD